Ειδική αγωγή ορίζεται ως το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ασχολείται με την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των μαθησιακών τους δυσκολιών.

Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε δυσκολίες σε έναν ή περισσότερους τομείς από τους παρακάτω: ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία και μαθηματικές δεξιότητες, οι οποίες παρατηρούνται από τα πρώτα σχολικά χρόνια και παραμένουν με την πάροδο των ετών, ένα δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση.

Μέσω της ειδικής αγωγής:

  • Προσδιορίζονται και εντοπίζονται οι δυσκολίες του μαθητή.
  • Αποφασίζεται αν ο μαθητής χρειάζεται τις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής.
  • Δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ
    του μαθητή.
  • Σχεδιάζεται η κατάλληλη διδασκαλία.
  • Ανά περιόδους αξιολογείται η πρόοδος και ο ρυθμός μάθησης του μαθητή.
ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+